Medezeggenschapsraad

Wat is de MedezeggenschapsRaad?

Elke school heeft een MedezeggenschapsRaad (MR), die toeziet op de belangen van zowel leerkrachten als leerlingen en hun ouders. Via de MR kunnen ouders en leerkrachten meepraten en meebeslissen.

Wat doet de MR?

De MR is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan directie en GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) en mee te beslissen. Voor een aantal beslissingen is zelfs de instemming van de MR nodig.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over schoolzaken zoals:

  • de besteding van geld;
  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
  • lesmethoden en de rol van ICT hierin;
  • verbeteringen of veranderingen in het onderwijs;

Meer informatie over de MR lees je in de schoolgids.

“Je input is voor de MR hard nodig!”

De MR stelt het zeer op prijs als je je mening of ideeën met hen wilt delen over zaken waar de MR zich mee bezighoudt. Ieder besluit kan je kind(eren) voor langere tijd raken, daarom is het belangrijk om je mening te geven.

Je kunt altijd suggesties doen, vragen stellen of opmerkingen plaatsen. De MR kijkt met belangstelling uit naar je reactie.

Contact

Je neemt contact op met de MR via kbsdehorizon_mr@inos.nl. Natuurlijk kun je ook een MR-lid aanspreken op het schoolplein.

Bezetting

De MR van de De Horizon is samengesteld uit ouders en leerkrachten. Na een zittingsperiode van 4 jaar kan een lid worden herkozen voor een tweede periode. De samenstelling van de MR in het schooljaar 2021-2022 is als volgt:

Ouders

  • Jan Visser
  • Jeroen van Vlijmen (voorzitter)
  • Pauline Ten Velde

Leerkrachten

  • Mariska Faber (secretaris)
  • Els van Wingerden
  • Carla Meeuwissen

Vergaderingen

De MR vergadert zes keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn voor een deel openbaar en toegankelijk voor alle ouders en teamleden. Je bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De vergaderdata vind je in de ‘School app’.

Locatie: Directiekamer Basisschool De Horizon
Tijd: 19.30 uur