Zorg voor leerlingen

Tussen de kinderen bestaan grote verschillen op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden. Met die verscheidenheid probeert de leerkracht, binnen zijn klassenmanagement zoveel mogelijk rekening te houden. De school heeft een uitgebreide zorgstructuur opgezet, zodat zij het kind zo goed mogelijk in zijn ontwikkeling kan volgen en begeleiden.

Binnen de groep kennen we een gedifferentieerd aanbod van  onderwijs, waarbij alle leerlingen op hun niveau worden uitgedaagd of geholpen worden voor hun onderwijsbehoeften.  Deze wijze van didactiek heet beredeneerd aanbod. Leerkracht observeren de leerlingen en analyseren hun werk en/ of toetsen, om zo gericht mogelijk het aanbod te kunnen afstemmen. Het eigenaarschap van de ontwikkeling ligt steeds meer bij de leerlingen zelf. We maken hen bewust van hun talenten en mogelijke leerbehoeften. De groepsleerkracht neemt het eigenaarschap van de zorg voor zijn/haar hele groep op zich. Hierdoor zal eventuele extra hulp of ondersteuning nagenoeg altijd in de groep gebeuren. In een uitzonderlijk geval zal een onderwijsassistent of RT-leerkracht buiten de groep extra hulp bieden. Onze school anticipeert op het beleid van Inos rond meer- en hoogbegaafden. We dagen deze leerlingen extra uit op het gebied van bijvoorbeeld planning, samenwerking  of met onderzoeksvragen.

Passend Onderwijs

Als team van de Horizon hebben we uitgesproken dat we ons willen ontwikkelen tot een brede zorgschool. Dat betekent dat we zoveel mogelijk kinderen het regulier onderwijs willen laten volgen. Als motto past daarbij: “normaal als het kan en speciaal als het moet”. Dat betekent dat we als school ruimte bieden om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te begeleiden.

Tijdens het kennismakingsgesprek zal gevraagd worden of er bij uw kind enige vorm van zorg is. Het is van groot belang om in samenspraak met ouders te onderzoeken of de eventuele hulpvraag goed geborgd kan worden binnen het onderwijsaanbod.

Wie zijn Bob en Babette?

Onze twee ‘leerlingen’ (Bob en Babette) staan symbool voor de zogenaamde kapstokregels die aangeven hoe we met elkaar omgaan op de Horizon (sociaal-emotionele ontwikkeling). Vanuit een positieve insteek staan we stil bij waarden en normen; respectvol omgaan met elkaar. De lijfspreuk is dan ook: ‘we zijn aardig voor elkaar’. Onze school volgt het KiVa programma (anti-pestprotocol), waarbij we maandelijks thema’s in iedere groep aanbieden, die voornamelijk een preventief karakter kennen: hoe voorkomen we dat kinderen gaan pesten en eerder respectvol met elkaar omgaan.

Bob