Zorg voor leerlingen

Tussen de kinderen bestaan grote verschillen op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden. Met die verscheidenheid probeert de leerkracht, binnen zijn klassenmanagement zoveel mogelijk rekening te houden. De school heeft een uitgebreide zorgstructuur opgezet, zodat zij het kind zo goed mogelijk in zijn ontwikkeling kan volgen en begeleiden.

Binnen de groep kennen we het drie-stromen onderwijs, waarbij alle leerlingen op hun niveau worden uitgedaagd (hulpgroep, basisgroep, verrijkingsgroep). Mogelijke uitval wordt

ondervangen door de inzet van extra hulp (onderwijsassistent, RT-leerkracht).
Onze school anticipeert op de ontwikkelingen rond Eureka! door op onze eigen school kinderen met meer- en hoogbegaafdheid in de gelegenheid te stellen uitdagingen aan te gaan. Hiervoor is een  inspirerende ruimte gecreëerd, waar kinderen materialen kunnen lenen. In deze ruimte staan ook de Pittige Plus Torens.

In groepjes werken kinderen aan pittige opdrachten, waarbij samenwerking, planning, het stellen van doelen en een eindpresentatie activiteiten zijn.

Passend Onderwijs

Als team van de Horizon hebben we uitgesproken dat we ons willen ontwikkelen tot een brede zorgschool. Dat betekent dat we zoveel mogelijk kinderen het regulier onderwijs willen laten volgen. Als motto past daarbij: “normaal als het kan en speciaal als het moet”. Dat betekent dat we als school ruimte bieden om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te begeleiden.

Wie zijn Bob en Babette?

Onze twee leerlingen (Bob en Babette) staan symbool voor de kapstokregels die aangeven hoe we met elkaar omgaan op de Horizon. Vanuit een positieve insteek staan we stil bij waarden en normen; respectvol omgaan met elkaar. De lijfspreuk is dan ook: ‘we zijn aardig voor elkaar’.

Bob