Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Kober Kinderopvang verzorgt  de opvang van kinderen voor en na schooltijd.
Het overblijven gebeurt in de klas, samen met de eigen leerkracht. Na de lunch hebben de kinderen een pauze, waarbij er toezicht wordt gehouden door drie pedagogische medewerkers van Kober en vrijwilligers. Dit wordt geregeld door de school zelf. De school vraagt een (vrijwillige) ouderbijdrage van € 0,90 per overblijfbeurt.

De keuze voor het continurooster, het gezamenlijk eten in de klas, de toezicht door Kober medewerkers en de vrijwillige ouderbijdrage per overblijfbeurt is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking van de werkgroep ‘andere schooltijden’ en de Medezeggenschapsraad. Dit heeft in schooljaar 2020-2021 plaatsgevonden. Ouders zij hierbij uitvoerig geïnformeerd en tevens bevraagd (enquête) over hun voorkeur voor een eventuele aanpassing van de schooltijden en de daarbij gekoppelde consequenties. Uiteindelijk heeft de MR hier een definitief besluit in genomen.

Neem bij vragen rond de voor- en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl.