Ouderraad

De ouderraad is een groep van enthousiaste ouders die de schakel vormt tussen de ouders en de school. Zij fungeert als spreekbuis namens de ouders over schoolzaken (geen beleidszaken) die ouders bezighouden.
Samen met het team van leerkrachten organiseert de ouderraad verschillende activiteiten door het jaar heen om de schooltijd van de kinderen extra leuk te maken. Dit zijn bijvoorbeeld het Sinterklaas- en Kerstfeest, de schoolfotograaf en de eindejaarsviering. Deze activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage.
Daarnaast stuurt de ouderraad de commissie buitenschoolse activiteiten aan, welke diverse naschoolse workshops voor de kinderen organiseert.
Ook onderhoudt de ouderraad nauw contact met de diverse andere commissies, zoals het deco-team en de kriebelcoördinatoren.

Ouderbijdrage

Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen wordt door de ouderraad een vrijwillige bijdrage gevraagd. De bijdrage wordt gebruikt voor niet-educatieve activiteiten die ten goede komen aan alle kinderen. Tijdens de jaarvergadering wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Na de jaarvergadering ontvangt u een betalingsverzoek. De bijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar wordt zeer op prijs gesteld.

De volgende werkgroepen zijn actief:

  • Klassenouder

In de groepen wordt door de leerkrachten  één van de ouders uitgenodigd om de taak van klassenouder op zich te nemen. Deze klassenouder helpt de leerkracht bij bijzondere activiteiten in de klas (bijv. met Sinterklaas en Kerst) of  bij het regelen van vervoer bij een excursie.

  • Hulp in de klas

Vooral in de onderbouwgroepen wordt regelmatig een beroep gedaan  op ouders om te assisteren bij verschillende activiteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om te assisteren bij spelletjes of bij lees-, taal- en/of knutselactiviteiten.

  • Ouderbrigade

Dagelijks moet een groot aantal kinderen het Velsgoed oversteken om onze school te kunnen bereiken. Gelukkig is een grote groep ouders bereid gevonden om te assisteren bij het oversteken van de kinderen.

  • Vaderploeg

De school kent een actieve groep vaders die enkele keren per jaar allerlei hand- en spandiensten verricht voor de school. De werkmomenten worden over het algemeen op enkele avonden per jaar gepland.

  • Schoolbibliotheek

Wekelijks komen de kinderen nieuwe lees- en informatieboeken halen voor het stillezen in de klas of voor projecten. In de schoolbieb worden zij geholpen door een team van bieb-ouders.

  • Hulp bij vervoer

Zonder de bereidwilligheid van ouders (of opa’s en oma’s) zou het onmogelijk zijn om diverse excursies te organiseren. Gelukkig zijn er steeds voldoende ouders bereid om een groepje kinderen te vervoeren.

  • Deco-team

De versiering van de school gebeurt door de ouders. De coördinatie hiervan ligt in handen van de leden van de decoratiecommissie.

  • Kriebelteam

Er is een “kriebelteam’ actief, dat na iedere vakantieperiode alle kinderen controleert op hoofdluis.