Leerplicht en aanvraag verlof

De vakanties worden elk jaar door het bestuur vastgesteld na goedkeuring van de Medezeggenschapsraad. De school zorgt er voor dat u aan het begin van het schooljaar een duidelijk overzicht heeft van alle vakanties en vrije dagen.

Leerplicht

Op de regels van de leerplichtwet zijn bijna geen uitzonderingen mogelijk, omdat anders het leerrecht en de leerplicht aangetast worden. Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Zie ook: www.leerplicht.net.

Aanvraag vakantieverlof of verlof in verband met gewichtige omstandigheden.
Slechts bij hoge uitzondering en in bijzondere omstandigheden kan uw kind vrijstelling krijgen van het schoolbezoek. U kunt hiervoor een aanvraagformulier vakantieverlof aanvragen bij de directeur van de school.