Horizontaal 04 dec 2015

Goedheiligman

Wat was het een feest. Na wat strubbelingen is afgelopen vrijdag de Sint met zijn Pieten op bezoek geweest op school en in alle groepen. Met dank aan een boer, die met zijn tractor de pieten van het weiland heeft gehaald en zeker ook een speciale dank aan de leden van de vrijwillige brandweer van Prinsenbeek die de goedheiligman gered hebben!
Mooie foto’s kunt u vinden via: http://myalbum.com/album/Ndo2JVYEKHs5

MR-verkiezing!

Een bericht namens de voorzitter van de medezeggenschapsraad:

 

Beste ouders,

 

De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak. De MR is een overlegorgaan met een adviserende en controlerende taak ten aanzien van het schoolbeleid. In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten. Zij hebben overleg met de schoolleiding over de voorstellen die betrekking hebben op het beleid van de school.

 

De MR adviseert over diverse zaken zoals:

  • Onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen zoals vastgelegd in schoolplannen;
  • Besteding ouderbijdragen aan o.m. culturele activiteiten, investeringen in onderwijsvernieuwing;
  • Formatie en groepsverdeling;
  • Samenstelling van de schoolgids en schoolinfo;
  • Voor-, tussen- en naschoolse opvang;
  • Andere kwesties die in en rond de school spelen.

Leden van de MR nemen een gezamenlijk standpunt in over voorstellen van de schoolleiding. De MR is hier een belangrijke gesprekspartner van de schoolleiding.

 

In januari zal één van de ouders stoppen met de MR werkzaamheden in verband met het aflopen van de termijn. Wij zijn dan ook op zoek, met ingang van het nieuwe jaar 2016 naar een enthousiaste, positief kritische ouder die zitting wil nemen in de MR.

 

Voelt u zich betrokken bij De Horizon en wilt u meepraten over het schoolbeleid? Maak dan uw interesse kenbaar en mail voor vrijdag 18 december 2015 naar Esther van Dijk, voorzitter MR (e-mail: ecvdijk@ziggo.nl). Ook eventuele vragen kunt u via dit mailadres stellen.

 

Hemel en aarde

In deze periode, vooruitlopend op het Kerstfeest, staat het kerstverhaal in al haar facetten centraal in het onderwijs. We laten ons daarbij inspireren door een, voor ons nieuwe methode, genaamd Hemel en Aarde.
Hemel en Aarde is een methode voor godsdienst en levensbeschouwing in het basisonderwijs.
Deze eigentijdse methode: